??NH V? 

PIRIOU d?n ??u trong ngành ?óng tàu và s?a ch?a tàu bi?n, v.v.  

V?i x??ng ?óng tàu Pháp ho?t ??ng ? quy mô này, c? ?óng tàu và s?a ch?a tàu và ? cùng m?t ??a ?i?m, thì t?p ?oàn PIRIOU chuyên thi?t k?, ?óng và s?a ch?a nh?ng lo?i tàu có tr? giá cao.  

 

S? hi?n di?n th??ng xuyên ? l?nh v?c, ???c coi là D?ch V? Khách hàng b?n v?ng trong ngành công nghi?p n?ng, cho phép chúng tôi có m?t ? nhi?u th? tr??ng ? các ph?m vi tàu có tr?ng t?i v?a và nh?.  

Là ng??i ?i ??u Châu Âu trong vi?c l?p ráp tàu ?ánh cá ng? trên bi?n b?ng l??i.  

Là ng??i d?n ??u Pháp trong ngành ?óng tàu ?ánh cá.  

Là ng??i ?i ??u n??c Pháp trong ngành tàu d?ch v? (g?n b?, xa b?).  

 

V?i trên 400 s?n ph?m trong su?t 50 n?m qua ?ã giúp chúng tôi xây d?ng m?t chu?i các tài li?u tham kh?o ?a d?ng.  

T? nh?ng con tàu ?ánh cá truy?n th?ng cho ??n nh?ng con tàu kéo cung ?ng c?a giàn khoan d?u 160 t?n, t? con tàu ch?ng ô nhi?m có t?i tr?ng nh? cho ??n nh?ng con tàu ?ánh cá ng? ?ông l?nh b?ng l??i, toàn b? tài li?u tham kh?o nh? m?t ph?n h? tr? cho s? ti?n b? xa h?n, c?i ti?n m?i và t?ng c??ng c?ng c? bí quy?t b?i tính ?a d?ng.  

 

 


historique